جمعه ٢٩ فروردين ١٣٩٣

درباره ما

     آخریـــن اخــبـار
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران:

ارتقاء حوزه فاوا در كشور نیازمند برنامه ریزی دقیق است(ادامه)
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران خبر داد:

استفاده از تكنولوژی های جدید رایانه ای در شركت ملی نفت ایران(ادامه)

بایگانی اخبار