پنج شنبه ٩ مرداد ١٣٩٣

درباره ما

     آخریـــن اخــبـار
با حضور مدیرعامل شركت ملی نفت ایران

همایش اختتامیه پروژه های معماری سازمانی و برنامه راهبردی برگزار شد(ادامه)
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران خبر داد:

فرآیند مدیریت پروژه های پژوهشی مكانیزه می شود(ادامه)

بایگانی اخبار