پنج شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٣

درباره ما

     آخریـــن اخــبـار
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران خبر داد:

فرآیند مدیریت پروژه های پژوهشی مكانیزه می شود(ادامه)
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران:

ارتقاء حوزه فاوا در كشور نیازمند برنامه ریزی دقیق است(ادامه)

بایگانی اخبار