شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧

درباره ما

 لیست موضوعات
لیست برخی از کتابهای واحدآموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات


ردیف

نام کتاب

سال نشر

مترجم

١ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ١٣٨٨ امیرمحمودی
٢ فرمهای مدیریت پروژه کتاب همراه راهنمای (pmbok) ١٣٨٨ محسن ذکایی آشتیانی
٣ پنجمین فرمان درمیدان عمل ١٣٨٨ مهدی خادمی ،مسعودسلطانی
٤ داده کاوی وکشف دانش ١٣٨٧ غضنفری ،علیزاده، تیمورپور
٥ مباحث نوین تحقیق درعملیات ١٣٨٧ منصور مومنی
٦ سازمان استراتژی محور ١٣٨٨ پرویزبختیاری
٧ مدیریت استراتژیک ١٣٨٨ علی پارسائیان ومحمداعرابی
٨ ارزیابی متوازن گام به گام ١٣٨٦ بختیاری،اله قلی،خزاعی،مشایخی
٩ CMMI مقدمه ای تجربی بربهبود فرایند یکپارچه ١٣٨٨ علی آذرکار
١٠ تشکیل تیم های موفق پروژه ١٣٨٦ مرتضی کوشا،محمودرفیعی
١١ مدیریت استراتژیک ١٣٨٦ دکتربهروزقاسمی
١٢ مدیریت پروژه IT ازآغاز تاپایان ١٣٨٨ مریم کامرانی
١٣ تفکراستراتژیک ومدیریت تحول دیدگاههای بین المللی ١٣٨٧ دکترمصطفی جعفری وکاظمی
١٤ Opm3 مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ١٣٨٥ مجیدفراهانی،ایمان منتظری
١٥ استانداردمدیریت پرتفولیوموسسه مدیریت پروژه ١٣٨٨ فرزدی وکیان قدکساز
١٦ راهنمای جامع سازمان استراتژی محور ١٣٨٣ پرویزبختیاری،جمشیداصغری
١٧ رهبرپروژه ١٣٨٦ دکترمحمدابراهیم محجوب
١٨ منابع انسانی الکترونیک ١٣٨٤ عباس نوری زاده
١٩ تعالی سازمان ١٣٨٧ دکتربهرام جلوداری
٢٠ مدیریت پروژه ١٣٨٨ سیداکبرمیرحسینی،صفرفضلی
٢١ جنگل استراتژی (کارآفرینی درقالب یک مکتب) ١٣٨٨ دکترمحمود احمدپور
٢٢ مدیریت پروژه روشهای برنامه ریزی وکنترل ١٣٨٥ غلامرضاملک زاده،ساختیانچی
٢٣ مدیریت پرتفولیوی پروژه-جلد اول ١٣٨٧ رضاضیایی –یاشین فرهادی
٢٤ مدیریت پرتفولیوی پروژه-جلد دوم ١٣٨٧ رضاضیایی –یاشین فرهادی
٢٥ مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک ومتوسط(SMES) ١٣٨٧ مهدی کفاش ،عباس خدادای
٢٦ مدیریت ریسک درسیستم های فناوری اطلاعات ١٣٨٦ کاوان یگانگی،مریم محبی
٢٧ ریسک استراتژیک راهنمایی برای مدیران ١٣٨٧ محمداعرابی،محمدعلی تجریشی
٢٨ استانداردعملی برای ساختارهای شکست کار ١٣٨٤ مهندس مهردادبختیار
٢٩ رهبری ١٣٨٧ شرکت توسعه پایدارنوین
٣٠ مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی ١٣٨٨ آقایان محمدی وطالبی،رحیمی
٣١ نظام های کنترل وسنجش عملکردبرای اجرای استراتژی ١٣٨٥ مجتبی اسدی
٣٢ همسویی استراتژیک(ایجادهم افزایی باکارت امتیازی متوازن) ١٣٨٦ بابک زنده دل
٣٣ روش پیاده سازی استانداردامنیت اطلاعات(ISO27001) ١٣٨٧  
٣٤ مدیریت ریسک درسیستم های فناوری اطلاعات ١٣٨٦ کامران یگانگی،مریم محبی
٣٥ مدیریت بحران ١٣٨٨ مهدی الوانی،جمالی،ابراهیمی
٣٦ مدیریت هوشمند ساختمان براساس فن آوری-LONWORK ١٣٨٦ مجیدزهرکش
    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار