پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨
 
  • لیست برخی از کتابهای واحدآموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف

نام کتاب

مترجم

١ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه امیرمحمودی
٢ فرمهای مدیریت پروژه کتاب همراه راهنمای (pmbok) محسن ذکایی آشتیانی
٣ پنجمین فرمان درمیدان عمل مهدی خادمی ،مسعودسلطانی
٤ داده کاوی وکشف دانش غضنفری ،علیزاده، تیمورپور
٥ مباحث نوین تحقیق درعملیات منصور مومنی
٦ سازمان استراتژی محور پرویزبختیاری
٧ مدیریت استراتژیک علی پارسائیان ومحمداعرابی
٨ ارزیابی متوازن گام به گام بختیاری،اله قلی، خزاعی، مشایخی
٩ CMMI مقدمه ای تجربی بربهبود فرایند یکپارچه علی آذرکار
١٠ تشکیل تیم های موفق پروژه مرتضی کوشا،محمودرفیعی
١١ مدیریت استراتژیک دکتربهروزقاسمی
١٢ مدیریت پروژه IT ازآغاز تاپایان مریم کامرانی
١٣ تفکراستراتژیک ومدیریت تحول دیدگاههای بین المللی دکترمصطفی جعفری وکاظمی
١٤ Opm3 مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه مجیدفراهانی،ایمان منتظری
١٥ استانداردمدیریت پرتفولیوموسسه مدیریت پروژه فرزدی وکیان قدکساز
١٦ راهنمای جامع سازمان استراتژی محور پرویزبختیاری،جمشیداصغری
١٧ رهبرپروژه دکترمحمدابراهیم محجوب
١٨ منابع انسانی الکترونیک عباس نوری زاده
١٩ تعالی سازمان دکتربهرام جلوداری
٢٠ مدیریت پروژه سیداکبرمیرحسینی،صفرفضلی
٢١ جنگل استراتژی (کارآفرینی درقالب یک مکتب) دکترمحمود احمدپور
٢٢ مدیریت پروژه روشهای برنامه ریزی وکنترل غلامرضاملک زاده،ساختیانچی
٢٣ مدیریت پرتفولیوی پروژه-جلد اول رضاضیایی –یاشین فرهادی
٢٤ مدیریت پرتفولیوی پروژه-جلد دوم رضاضیایی –یاشین فرهادی
٢٥ مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک ومتوسط(SMES) مهدی کفاش ،عباس خدادای
٢٦ مدیریت ریسک درسیستم های فناوری اطلاعات کاوان یگانگی،مریم محبی
٢٧ ریسک استراتژیک راهنمایی برای مدیران محمداعرابی، محمدعلی تجریشی
٢٨ استانداردعملی برای ساختارهای شکست کار مهندس مهردادبختیار
٢٩ رهبری شرکت توسعه پایدارنوین
٣٠ مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی آقایان محمدی وطالبی،رحیمی
٣١ نظام های کنترل وسنجش عملکردبرای اجرای استراتژی مجتبی اسدی
٣٢ همسویی استراتژیک(ایجادهم افزایی باکارت امتیازی متوازن) بابک زنده دل
٣٣ روش پیاده سازی استانداردامنیت اطلاعات(ISO27001)  
٣٤ مدیریت ریسک درسیستم های فناوری اطلاعات کامران یگانگی،مریم محبی
٣٥ مدیریت بحران مهدی الوانی،جمالی،ابراهیمی
٣٦ مدیریت هوشمند ساختمان براساس فن آوری-LONWORK مجیدزهرکش
    آخریـــن اخــبـار
فاوا به دنبال صنعت نفت یادگیرنده است/ پشتیبانی 85 سامانه فعال در فاوای نفت

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح فعالیت های این مدیریت، اظهار کرد: 85 سامانه فعال در فاوای نفت پشتیبانی می شود(ادامه)
 
نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران

نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران امروز دوشنبه 29 بهمن در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار شد. (ادامه)

بایگانی اخبار