يکشنبه ٦ فروردين ١٣٩٦

درباره ما

 با توجه به تغییرات روزافزون فاوا و وابستگی کسب‌وکار به فاوا، اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص فاوای نفت به منظور افزایش سطح علم و دانش، تقویت مشارکت و همسو شدن اطلاعات همکاران بصورت هفتگی اقدام به انتشار اخبار اداره فاوای نفت و تازه‌های فاوای مدنظر صنعت نفت می‌گردد.ارکان خبرنامه هفتگی داخلی فاوای نفت
صاحب امتیاز مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران
مدیر مسئول احمد تولایی
مدیر اجرایی نوراله میرمحمدصادقی
مدیرفنی و اداری بیژن خسروی پور
مدیر سایت الکترونیکی وجیهه غضنفری
سردبیر مجتبی صابری
شورای نویسندگان بهروز مقصودی - مرضیه حاجیلو - یاور نجاریان - فهیمه اعتمادی - مهدی قاسمی
ویراستار مهری خدادادی - زهرا اسفندی
آدرس تهران- تقاطع طالقانی و حافظ- ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران- طبقه ٣- فناوری اطلاعات و ارتباطات


سال ١٣٩٥
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٤٣ یازدهم فروردین ٣٤٤ هجدهم فروردین
٣٤٥ یازدهم فروردین ٣٤٦ هجدهم فروردین
٣٤٥ بیست و پنجم فروردین ٣٤٦ یکم اردیبهشت
٣٤٧ هشتم اردیبهشت ٣٤٨ پانزدهم اردیبهشت
٣٤٩ بیست و دوم اردیبهشت ٣٥٠ بیست و نهم اردیبهشت
٣٥١ پنجم خرداد ٣٥٢ سیزدهم خرداد
٣٥٣ دوازدهم خرداد ٣٥٤ نوزدهم خرداد
٣٥٥ بيست و ششم خرداد ٣٥٦ دوم تير
٣٥٧ نهم تير ٣٥٨ شانزدهم تير
٣٥٩ سي تير ٣٦٠ ششم مرداد
٣٦١ سيزدهم مرداد ٣٦٢ بيستم مرداد
٣٦٣ بيست و هفتم مرداد ٣٦٤ چهارم شهريور
٣٦٥ يازدهم شهريور ٣٦٦ هجدهم شهريور
٣٦٧ بيست و پنجم شهريور ٣٦٨ سي و يكم شهريور
٣٦٩ سوم آبان ٣٧٠ دهم آبان
٣٧١ هفدهم آبان ٣٧٢ بيست و چهارم آبان
٣٧٣ يكم آذر ٣٧٤ هشتم آذر
٣٧٥ پانزدهم آذر ٣٧٦ هفتم اسفند
٣٧٧ بيست و نهم آذر ٣٧٨ ششم بهمن ماه
٣٧٩ سیزدهم بهمن    


سال ١٣٩٤
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٢٩٨ پنجم فروردین ٢٩٩ دوازدهم فروردین
٣٠٠ نوزدهم فروردین ٣٠١ بیست و ششم فروردین
٣٠٢ دوم اردیبهشت ٣٠٤ شانزدهم اردیبهشت
٣٠٥ بیست و سوم اردیبهشت ٣٠٦ سی ام اردیبهشت
٣٠٧ ششم خرداد ٣٠٨ بیستم خرداد
٣٠٩ بیست و هفتم خرداد ٣١٠ سوم تیر
٣١١ دهم تیر ٣١٢ هفدهم تیر
٣١٣ بیست و چهارم تیر ٣١٤ سی و یکم تیر
٣١٥ چهاردهم مرداد ٣١٦ بیست و یك مرداد
٣١٨ ششم شهریور ٣١٩ سیزدهم شهریور
٣٢٠ بیستم شهريور ٣٢١ بیست و هفتم شهريور
٣٢٢ يكم مهر ٣٢٣ هشتم مهر
٣٢٤ پانزدهم مهر ٣٢٥ بیست و دوم مهر
٣٢٦ بیست و نهم مهر ٣٢٧ ششم آبان
٣٢٨ سيزدهم آبان ٣٢٩ بيستم آبان
٣٣٠ بيست و هفتم آبان ٣٣١ چهارم آذر
٣٣٢ يازدهم آذر ٣٣٣ هجدهم آذر
٣٣٤ هجدهم آذر ٣٣٥ سی ام آذر
٣٣٦ نهم دی ٣٣٧ شانزدهم دی
٣٣٨ بیست وسوم دی ٣٣٩ سی ام دی
٣٤٠ هفتم بهمن ٣٤١ چهاردهم بهمن
٣٤٢ بيست و يكم بهمن    

بایگانی سالهای قبل

    آخریـــن اخــبـار
پیام مدیرعامل

ضرورت اتخاذ رویکرد منسجم در مواجهه با مخاطرات سایبری(ادامه)
 
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران:

امنیت ICT بدون بهره گیری از تجهیزات بومی محقق نمی شود(ادامه)

بایگانی اخبار