پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨
 با توجه به تغییرات روزافزون فاوا و وابستگی کسب‌وکار به فاوا، اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص فاوای نفت به منظور افزایش سطح علم و دانش، تقویت مشارکت و همسو شدن اطلاعات همکاران بصورت هفتگی اقدام به انتشار اخبار اداره فاوای نفت و تازه‌های فاوای مدنظر صنعت نفت می‌گردد.ارکان خبرنامه هفتگی داخلی فاوای نفت
صاحب امتیاز مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران
مدیر مسئول قاسمعلی بازآیی
مدیرفنی، اداری و اجرايي مرضیه حاجیلو
مدیر سایت الکترونیکی وجیهه غضنفری
سردبیر رویا غضنفری - بهروز مقصودی
شورای نویسندگان فهیمه اعتمادی - سپیده امامی - امیررضا نصیری فر - یاور نجاریان – افشین دهقانیان
ویراستار مهری خدادادی - زهرا اسفندی
آدرس تهران- تقاطع طالقانی و حافظ- ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران- طبقه ٣- فناوری اطلاعات و ارتباطات


سال ١٣٩٨
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٤٥٧ هفتم فروردین ٤٥٨ بيست و هشتم فروردین
٤٥٩ چهارم اردیبهشت ٤٦٠ هجدهم اردیبهشت
٤٦١ بیست و پنجم اردیبهشت


سال ١٣٩٧
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٤٢٣ پانزدم فروردین ٤٢٤ بيست و دوم فروردین
٤٢٥ پنجم ارديبهشت ٤٢٦ نوزدهم ارديبهشت
٤٢٧ بيست و ششم ارديبهشت ٤٢٨ دوم خرداد
٤٢٩ بيست و سوم خرداد ٤٣٠ سي خرداد
٤٣١ سيزدهم تير ٤٣٢ بيستم تير
٤٣٣ بيست و هشتم تير ٤٣٤ سوم مرداد
٤٣٥ دهم مرداد ٤٣٦ بيست و چهارم مرداد
٤٣٧ سي و يكم مرداد ٤٣٨ هفتم شهريور
٤٣٩ چهاردهم شهريور ٤٤٠ بيست و هشتم شهريور
٤٤١ چهارم مهر ٤٤٢ هجدهم مهر
٤٤٣ دوم آبان ٤٤٤ نهم آبان
٤٤٥ بيست و يكم آبان ٤٤٦ هفتم آذر
٤٤٧ چهاردهم آذر ٤٤٨ بيست و يكم آذر
٤٤٩ بيست و هشتم آذر ٤٥٠ دوازدهم دي
٤٥١ نوزدهم دي ٤٥٢ سوم بهمن
٤٥٣ دهم بهمن ٤٥٤ بیست و چهارم بهمن
٤٥٥ هشتم اسفند ٤٥٦ پانزدهم اسفند


سال ١٣٩٦
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٨٠ پنجم فروردین ٣٨١ چهاردهم فروردین
٣٨٢ بيستم فروردین ٣٨٣ بيست و نهم فروردین
٣٨٤ ششم ارديبهشت ٣٨٥ سيزدهم ارديبهشت
٣٨٦ بيست و هفت ارديبهشت ٣٨٧ سوم خرداد
٣٨٨ دهم خرداد ٣٨٩ هفدهم خرداد
٣٩٠ بيست و چهارم خرداد ٣٩١ سي و يكم خرداد
٣٩٢ هفتم تير ٣٩٣ چهاردهم تير
٣٩٤ بيست و يكم تير ٣٩٥ بيست و هشتم تير
٣٩٦ چهارم مرداد ٣٩٧ یازدهم مرداد
٣٩٨ هجدهم مرداد ٣٩٩ بیست و پنجم مرداد
٤٠٠ یکم شهریور ٤٠١ هشتم شهریور
٤٠٢ پانزدهم شهریور ٤٠٣ بیست و دوم شهریور
٤٠٤ بيست و نهم شهریور ٤٠٥ پنجم مهر
٤٠٦ دوازدهم مهر ٤٠٧ نوزدهم مهر
٤٠٨ سوم آبان ٤٠٩ دهم آبان
٤١٠ هفدهم آبان ٤١١ بيست و چهارم آبان
٤١٢ هشتم آذر ٤١٣ پانزدهم آذر
٤١٤ بيست و دوم آذر ٤١٥ ششم دي
٤١٦ سيزدهم دي ٤١٧ بيست و هفتم دي
٤١٨ يازدهم بهمن ٤١٩ هجدهم بهمن
٤٢٠ دوم اسفند ٤٢١ نهم اسفند


سال ١٣٩٥
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٤٣ یازدهم فروردین ٣٤٤ هجدهم فروردین
٣٤٥ یازدهم فروردین ٣٤٦ هجدهم فروردین
٣٤٥ بیست و پنجم فروردین ٣٤٦ یکم اردیبهشت
٣٤٧ هشتم اردیبهشت ٣٤٨ پانزدهم اردیبهشت
٣٤٩ بیست و دوم اردیبهشت ٣٥٠ بیست و نهم اردیبهشت
٣٥١ پنجم خرداد ٣٥٢ سیزدهم خرداد
٣٥٣ دوازدهم خرداد ٣٥٤ نوزدهم خرداد
٣٥٥ بيست و ششم خرداد ٣٥٦ دوم تير
٣٥٧ نهم تير ٣٥٨ شانزدهم تير
٣٥٩ سي تير ٣٦٠ ششم مرداد
٣٦١ سيزدهم مرداد ٣٦٢ بيستم مرداد
٣٦٣ بيست و هفتم مرداد ٣٦٤ چهارم شهريور
٣٦٥ يازدهم شهريور ٣٦٦ هجدهم شهريور
٣٦٧ بيست و پنجم شهريور ٣٦٨ سي و يكم شهريور
٣٦٩ سوم آبان ٣٧٠ دهم آبان
٣٧١ هفدهم آبان ٣٧٢ بيست و چهارم آبان
٣٧٣ يكم آذر ٣٧٤ هشتم آذر
٣٧٥ پانزدهم آذر ٣٧٦ هفتم اسفند
٣٧٧ بيست و نهم آذر ٣٧٨ ششم بهمن ماه
٣٧٩ سیزدهم بهمن    

بایگانی سالهای قبل

    آخریـــن اخــبـار
فاوا به دنبال صنعت نفت یادگیرنده است/ پشتیبانی 85 سامانه فعال در فاوای نفت

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح فعالیت های این مدیریت، اظهار کرد: 85 سامانه فعال در فاوای نفت پشتیبانی می شود(ادامه)
 
نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران

نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران امروز دوشنبه 29 بهمن در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار شد. (ادامه)

بایگانی اخبار