جمعه ٢٨ دي ١٣٩٧
 با توجه به تغییرات روزافزون فاوا و وابستگی کسب‌وکار به فاوا، اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص فاوای نفت به منظور افزایش سطح علم و دانش، تقویت مشارکت و همسو شدن اطلاعات همکاران بصورت هفتگی اقدام به انتشار اخبار اداره فاوای نفت و تازه‌های فاوای مدنظر صنعت نفت می‌گردد.ارکان خبرنامه هفتگی داخلی فاوای نفت
صاحب امتیاز مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران
مدیر مسئول قاسمعلی بازآیی
مدیرفنی, اداری و اجرایی مرضیه حاجیلو
مدیر سایت الکترونیکی وجیهه غضنفری
سردبیر رویا غضنفری - بهروز مقصودی
شورای نویسندگان فهیمه اعتمادی - سپیده امامی - امیررضا نصیری فر - یاور نجاریان - افشین دهقانیان
ویراستار مهری خدادادی - زهرا اسفندی
آدرس تهران- تقاطع طالقانی و حافظ- ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران- طبقه ٣- فناوری اطلاعات و ارتباطات


سال ١٣٩٧
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٤٢٣ پانزدم فروردین ٤٢٤ بیست و دوم فروردین
٤٢٥ پنجم اردیبهشت ٤٢٦ نوزدهم اردیبهشت
٤٢٧ بیست و ششم اردیبهشت ٤٢٨ دوم خرداد
٤٢٩ بیست و سوم خرداد ٤٣٠ سی خرداد
٤٣١ سیزدهم تیر ٤٣٢ بیستم تیر
٤٣٣ بیست و هشتم تیر ٤٣٤ سوم مرداد
٤٣٥ دهم مرداد ٤٣٦ بیست و چهارم مرداد
٤٣٧ سی و یکم مرداد ٤٣٨ هفتم شهریور
٤٣٩ چهاردهم شهریور ٤٤٠ بیست و هشتم شهریور
٤٤١ چهارم مهر ٤٤٢ هجدهم مهر
٤٤٣ دوم آبان ٤٤٤ نهم آبان
٤٤٥ بیست و یکم آبان ٤٤٦ هفتم آذر
٤٤٧ چهاردهم آذر ٤٤٨ بیست و یکم آذر
٤٤٩ بیست و هشتم آذر ٤٥٠ دوازدهم دی


سال ١٣٩٦
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٨٠ پنجم فروردین ٣٨١ چهاردهم فروردین
٣٨٢ بيستم فروردین ٣٨٣ بيست و نهم فروردین
٣٨٤ ششم ارديبهشت ٣٨٥ سيزدهم ارديبهشت
٣٨٦ بيست و هفت ارديبهشت ٣٨٧ سوم خرداد
٣٨٨ دهم خرداد ٣٨٩ هفدهم خرداد
٣٩٠ بيست و چهارم خرداد ٣٩١ سي و يكم خرداد
٣٩٢ هفتم تير ٣٩٣ چهاردهم تير
٣٩٤ بيست و يكم تير ٣٩٥ بيست و هشتم تير
٣٩٦ چهارم مرداد ٣٩٧ یازدهم مرداد
٣٩٨ هجدهم مرداد ٣٩٩ بیست و پنجم مرداد
٤٠٠ یکم شهریور ٤٠١ هشتم شهریور
٤٠٢ پانزدهم شهریور ٤٠٣ بیست و دوم شهریور
٤٠٤ بيست و نهم شهریور ٤٠٥ پنجم مهر
٤٠٦ دوازدهم مهر ٤٠٧ نوزدهم مهر
٤٠٨ سوم آبان ٤٠٩ دهم آبان
٤١٠ هفدهم آبان ٤١١ بيست و چهارم آبان
٤١٢ هشتم آذر ٤١٣ پانزدهم آذر
٤١٤ بيست و دوم آذر ٤١٥ ششم دي
٤١٦ سيزدهم دي ٤١٧ بيست و هفتم دي
٤١٨ يازدهم بهمن ٤١٩ هجدهم بهمن
٤٢٠ دوم اسفند ٤٢١ نهم اسفند


سال ١٣٩٥
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٤٣ یازدهم فروردین ٣٤٤ هجدهم فروردین
٣٤٥ یازدهم فروردین ٣٤٦ هجدهم فروردین
٣٤٥ بیست و پنجم فروردین ٣٤٦ یکم اردیبهشت
٣٤٧ هشتم اردیبهشت ٣٤٨ پانزدهم اردیبهشت
٣٤٩ بیست و دوم اردیبهشت ٣٥٠ بیست و نهم اردیبهشت
٣٥١ پنجم خرداد ٣٥٢ سیزدهم خرداد
٣٥٣ دوازدهم خرداد ٣٥٤ نوزدهم خرداد
٣٥٥ بيست و ششم خرداد ٣٥٦ دوم تير
٣٥٧ نهم تير ٣٥٨ شانزدهم تير
٣٥٩ سي تير ٣٦٠ ششم مرداد
٣٦١ سيزدهم مرداد ٣٦٢ بيستم مرداد
٣٦٣ بيست و هفتم مرداد ٣٦٤ چهارم شهريور
٣٦٥ يازدهم شهريور ٣٦٦ هجدهم شهريور
٣٦٧ بيست و پنجم شهريور ٣٦٨ سي و يكم شهريور
٣٦٩ سوم آبان ٣٧٠ دهم آبان
٣٧١ هفدهم آبان ٣٧٢ بيست و چهارم آبان
٣٧٣ يكم آذر ٣٧٤ هشتم آذر
٣٧٥ پانزدهم آذر ٣٧٦ هفتم اسفند
٣٧٧ بيست و نهم آذر ٣٧٨ ششم بهمن ماه
٣٧٩ سیزدهم بهمن    

بایگانی سالهای قبل

    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار