جمعه ٢٨ دي ١٣٩٧
 بایگانی خبرنامه


با توجه به تغییرات روزافزون فاوا و وابستگی کسب‌وکار به فاوا، اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص فاوای نفت به منظور افزایش سطح علم و دانش، تقویت مشارکت و همسو شدن اطلاعات همکاران بصورت هفتگی اقدام به انتشار اخبار اداره فاوای نفت و تازه‌های فاوای مدنظر صنعت نفت می‌گردد.سال ١٣٩٤
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٢٩٨ پنجم فروردین ٢٩٩ دوازدهم فروردین
٣٠٠ نوزدهم فروردین ٣٠١ بیست و ششم فروردین
٣٠٢ دوم اردیبهشت ٣٠٤ شانزدهم اردیبهشت
٣٠٥ بیست و سوم اردیبهشت ٣٠٦ سی ام اردیبهشت
٣٠٧ ششم خرداد ٣٠٨ بیستم خرداد
٣٠٩ بیست و هفتم خرداد ٣١٠ سوم تیر
٣١١ دهم تیر ٣١٢ هفدهم تیر
٣١٣ بیست و چهارم تیر ٣١٤ سی و یکم تیر
٣١٥ چهاردهم مرداد ٣١٦ بیست و یك مرداد
٣١٨ ششم شهریور ٣١٩ سیزدهم شهریور
٣٢٠ بیستم شهريور ٣٢١ بیست و هفتم شهريور
٣٢٢ يكم مهر ٣٢٣ هشتم مهر
٣٢٤ پانزدهم مهر ٣٢٥ بیست و دوم مهر
٣٢٦ بیست و نهم مهر ٣٢٧ ششم آبان
٣٢٨ سيزدهم آبان ٣٢٩ بيستم آبان
٣٣٠ بيست و هفتم آبان ٣٣١ چهارم آذر
٣٣٢ يازدهم آذر ٣٣٣ هجدهم آذر
٣٣٤ هجدهم آذر ٣٣٥ سی ام آذر
٣٣٦ نهم دی ٣٣٧ شانزدهم دی
٣٣٨ بیست وسوم دی ٣٣٩ سی ام دی
٣٤٠ هفتم بهمن ٣٤١ چهاردهم بهمن
٣٤٢ بيست و يكم بهمن    


سال ١٣٩٣
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٢٤٧ ششم فروردین ٢٤٨ سیزدهم فروردین
٢٤٩ بیستم فروردین ٢٥٠ بیست و هفتم فروردین
٢٥١ سوم اردیبهشت ٢٥٢ دهم اردیبهشت
٢٥٣ هفدهم اردیبهشت ٢٥٤ بیست و پنجم اردیبهشت
٢٥٥ سی و یکم اردیبهشت ٢٥٦ هفتم خرداد
٢٥٧ چهاردهم خرداد ٢٥٨ بیست و یکم خرداد
٢٥٩ بیست و هشتم خرداد ٢٦٠ چهارم تیر
٢٦١ یازدهم تیر ٢٦٢ هجدهم تیر
٢٦٣ بیست و پنجم تیر ٢٦٤ اول مرداد
٢٦٥ هشتم مرداد ٢٦٦ پانزدهم مرداد
٢٦٧ بیست و دوم مرداد ٢٦٨ بیست و نهم مرداد
٢٦٩ پنجم شهریور ٢٧٠ دوازدهم شهریور
٢٧١ نوزدهم شهریور ٢٧٢ بیست و ششم شهریور
٢٧٣ دوم مهر ٢٧٤ نهم مهر
٢٧٥ شانزدهم مهر ٢٧٦ بیست و یکم مهر
٢٧٧ سی ام مهر ٢٧٨ هفتم آبان
٢٧٩ چهاردهم آبان ٢٨٠ بیست و یکم آبان
٢٨١ بیست و هشتم آبان ٢٨٢ پنجم آذر
٢٨٣ دوازدهم آذر ٢٨٤ نوزدهم آذر
٢٨٥ بیست و ششم آذر ٢٨٦ سوم دی
٢٨٧ دهم دی ٢٨٨ هجدهم دی
٢٨٩ بیست و پنجم دی ٢٩٠ اول بهمن
٢٩١ هشتم بهمن ٢٩٢ پانزدهم بهمن
٢٩٣ بیست و یکم بهمن ٢٩٤ بیست و هشتم بهمن
٢٩٥ ششم اسفند ٢٩٦ سیزدهم اسفند
٢٩٧ بیستم اسفند    
       


سال ١٣٩٢
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
١٩٦ هفتم فروردین ١٩٧ چهاردهم فروردین
١٩٨ بیست و یکم فروردین ١٩٩ بیست و هشتم فروردین
٢٠٠ چهارم اردیبهشت ٢٠١ یازدهم اردیبهشت
٢٠٢ هجدهم اردیبهشت ٢٠٣ بیست و پنجم اردیبهشت
٢٠٤ اول خرداد ٢٠٥ هشتم خرداد
٢٠٦ پانزدهم خرداد ٢٠٧ بیست و دوم خرداد
٢٠٨ بیست ونهم خرداد ٢٠٩ پنجم تیر
٢١٠ دوازدهم تیر ٢١١ نوزدهم تیر
٢١٢ بیست و ششم تیر ٢١٣ دوم مرداد
٢١٤ نهم مرداد ٢١٥ شانزدهم مرداد
٢١٦ بیست و سوم مرداد ٢١٧ سی ام مرداد
٢١٨ ششم شهریور ٢١٩ سیزدهم شهریور
٢٢٠ بیستم شهریور ٢٢١ بیست و هفتم شهریور
٢٢٢ سوم مهر ٢٢٣ دهم مهر
٢٢٤ هفدهم مهر ٢٢٥ بیست و پنجم مهر
٢٢٦ اول آبان ٢٢٧ هشتم آبان
٢٢٨ پانزدهم آبان ٢٢٩ بیست و دوم آبان
٢٣٠ بیست و نهم آبان ٢٣١ ششم آذر
٢٣٢ سیزدهم آذر ٢٣٣ بیستم آذر
٢٣٤ بیست و هفتم آذر ٢٣٥ چهارم دی
٢٣٦ یازدهم دی ٢٣٧ هجدهم دی
٢٣٨ بیست و پنجم دی ٢٣٩ دوم بهمن
٢٤٠ نهم بهمن ٢٤١ شانزدهم بهمن
٢٤٢ بیست و سوم بهمن ٢٤٣ سی ام بهمن
٢٤٤ هفتم اسفند ٢٤٥ چهاردهم اسفند
٢٤٦ بیست و یکم اسفند    


سال ١٣٩١
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
١٤١ ششم فروردین ١٤٢ نهم فروردین
١٤٣ شانزدهم فروردین ١٤٤ بیست و سوم فروردین
١٤٥ سی ام فروردین ١٤٦ ششم اردیبهشت
١٤٧ سیزدهم اردیبهشت ١٤٨ بیستم اردیبهشت
١٤٩ بیست و هفتم اردیبهشت ١٥٧ هفتم تیر
١٥٨ چهاردهم تیر ١٥٩ بیست و یکم تیر
١٦٠ بیست و هشتم تیر ١٦١ چهارم مرداد
١٦٢ یازدهم مرداد ١٦٣ هجدهم مرداد
١٦٤ بیست و پنجم مرداد ١٦٥ اول شهریور
١٦٦ هشتم شهریور ١٦٧ پانزدهم شهریور
١٦٨ بیست و دوم شهریور ١٦٩ بیست و نهم شهریور
١٧٠ پنجم مهر ١٧١ دوازدهم مهر
١٧٢ نوزدهم مهر ١٧٣ بیست و ششم مهر
١٧٤ سوم آبان ١٧٥ دهم آبان
١٧٦ هفدهم آبان ١٧٧ بیست و چهارم آبان
١٧٨ اول آذر ١٧٩ هشتم آذر
١٨٠ پانزدهم آذر ١٨١ بیست و دوم آذر
١٨٢ بیست و نهم آذر ١٨٣ ششم دی
١٨٤ سیزدهم دی ١٨٥ بیستم دی
١٨٦ بیست و هفتم دی ١٨٧ چهارم بهمن
١٨٨ یازدهم بهمن ١٨٩ هجدهم بهمن
١٩٠ بیست و پنجم بهمن ١٩١ دوم اسفند
١٩٢ نهم اسفند ١٩٣ شانزدهم اسفند
١٩٤ بیست و سوم اسفند ١٩٥ سی ام اسفند


سال ١٣٩٠
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٩٠ دهم فروردین ٩١ هفدهم فروردین
٩٢ بیست و چهارم فروردین ٩٣ سی و یکم فروردین
٩٤ هفتم اردیبهشت ٩٥ چهاردهم اردیبهشت
٩٦ بیست و یکم اردیبهشت ٩٧ اول خرداد
٩٨ چهارم خرداد ٩٩ یازدهم خرداد
١٠٠ هجدهم خرداد ١٠١ بیست و پنجم خرداد
١٠٢ اول تیر ١٠٣ هشتم تیر
١٠٤ پانزدهم تیر ١٠٥ بیست و دوم تیر
١٠٦ بیست ونهم تیر ١٠٧ پنجم مرداد
١٠٨ دوازدهم مرداد ١٠٩ نوزدهم مرداد
١١٠ بیست و ششم مرداد ١١١ دوم شهریور
١١٢ نهم شهریور ١١٣ شانزدهم شهریور
١١٤ بیست و سوم شهریور ١١٥ سی ام شهریور
١١٦ ششم مهر ١١٧ سیزدهم مهر
١١٨ بیستم مهر ١١٩ بیست و هفتم مهر
١٢٠ چهارم آبان ١٢١ یازدهم آبان
١٢٢ هجدهم آبان ١٢٣ بیست و پنجم آبان
١٢٤ دوم آذر ١٢٥ نهم آذر
١٢٦ شانزدهم آذر ١٢٧ بیست و سوم آذر
١٢٨ سی ام آذر ١٢٩ هشتم دی
١٣٠ چهاردهم دی ١٣١ بیست و یکم دی
١٣٢ بیست و هشتم دی ١٣٣ پنجم بهمن
١٣٤ دوازدهم بهمن ١٣٥ نوزدهم بهمن
١٣٦ بیست و ششم بهمن ١٣٧ سوم اسفند
١٣٨ دهم اسفند ١٣٩ هفدهم اسفند
١٤٠ بیست و چهارم اسفند    


سال ١٣٨٩
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٤٠ هجدهم فروردین ٤١ بیست و پنجم فروردین
٤٢ اول اردیبهشت ٤٣ هشتم اردیبهشت
٤٤ پانزدهم اردیبهشت ٤٥ بیست و دوم اردیبهشت
٤٦ بیست و نهم اردیبهشت ٤٧ پنجم خرداد
٤٨ دوازدهم خرداد ٤٩ نوزدهم خرداد
٥٠ بیست وششم خرداد ٥١ دوم تیر
٥٢ نهم تیر ٥٣ شانزدهم تیر
٥٤ بیست و سوم تیر ٥٥ سی ام تیر
٥٦ ششم مرداد ٥٧ سیزدهم مرداد
٥٨ بیستم مرداد ٥٩ بیستم و هفتم مرداد
٦٠ سوم شهریور ٦١ دهم شهریور
٦٢ هفدهم شهریور ٦٣ بیست و پنجم شهریور
٦٤ سی و یکم شهریور ٦٥ هفتم مهر
٦٦ چهاردهم مهر ٦٧ بیست و یکم مهر
٦٨ بیست و هشتم مهر ٦٩ پنجم آبان
٧٠ دوازدهم آبان ٧١ نوزدهم آبان
٧٢ بیست و ششم آبان ٧٣ سوم آذر
٧٤ دهم آذر ٧٥ هفدهم آذر
٧٦ بیست و هفتم آذر ٧٧ اول دی
٧٨ هشتم دی ٧٩ پانزدهم دی
٨٠ بیست و دوم دی ٨١ بیست و نهم دی
٨٢ ششم بهمن ٨٣ سیزدهم بهمن
٨٤ بیستم بهمن ٨٥ بیست و هفتم بهمن
٨٦ چهارم اسفند ٨٧ یازدهم اسفند
٨٨ هجدهم اسفند    


سال ١٣٨٨
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
١ سوم تیر ٢ دهم تیر
٣ هفدهم تیر ٤ بیست و چهارم تیر
٥ سی و یکم تیر ٦ هفتم مرداد
٧ چهاردهم مرداد ٨ بیست و یکم مرداد
٩ بیست و هشتم مرداد ١٠ چهارم شهریور
١١ یازدهم شهریور ١٢ هجدهم شهریور
١٣ بیست و پنجم ١٤ یکم مهر
١٥ هشتم مهر ١٦ پانزدهم مهر
١٧ بیست و دوم مهر ١٨ بیست و نهم مهر
١٩ ششم آبان ٢٠ سیزدهم آبان
٢١ بیستم آبان ٢٢ بیستم و هفتم آبان
٢٣ چهارم آذر ٢٤ یازدهم آذر
٢٥ هجدهم آذر ٢٦ بیست و پنجم آذر
٢٧ دوم دی ٢٨ نهم دی
٢٩ شانزدهم دی ٣٠ بیست و سوم دی
٣١ سی ام دی ٣٢ هفتم بهمن
٣٣ چهاردهم بهمن ٣٤ بیست و یكم بهمن
٣٥ بیست و هشتم بهمن ٣٦ پنجم اسفند
٣٧ دوازدهم اسفند ٣٨ نوزدهم اسفند
٣٩ بیست و ششم اسفند    بازگشت

    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار