دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 ١٨ تیر ١٣٩٦


معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآییبا حكم معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی ، قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران منصوب گردید .

بایگانی اخبار

    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار