دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
سیستم نمایش اطلاعات شماره حسابها و پارامترهای مالی شركت ملی نفت ایران با توجه به نیاز واحدهای تابعه شركت ملی نفت در مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قسمت جامع بازرگانی طراحی و تهیه گردیده است .
با استفاده از این سیستم می توانید اطلاعات شماره حسابها و پارامترهای مالی را با جزئیات آن مشاهده نمائید.
نسخه قابل نصب بهمراه راهنمای سیستم در اینجا تهیه گردیده وبراحتی قابل نصب واستفاده می باشد : 

اطلاعات ماهانه

سال ١٣٩٦
Parameter-Master
سال ١٣٩٧
Parameter-Master
فروردین mp960101-ms960101 mp970101-ms970101  
اردیبهشت mp960201-ms960201 mp970201-ms970201  
خرداد mp960301-ms960301   mp970301-ms970301  
تیر mp960401-ms960401    
مرداد mp960501-ms960501    
شهریور mp960601-ms960601    
مهر mp960701-ms960701    
آبان mp960801-ms960801    
آذر mp960901-ms960901    
دی mp961001-ms961001    
بهمن mp961101-ms961101    
اسفند   mp961201-ms961201
*mp961301-ms961301
*mp961401-ms961401
*mp961501-ms961501
*mp961601-ms961601
*mp961701-ms961701
*mp961801-ms961801
*mp961901-ms961901
*mp962001-ms962001
*mp962101-ms962101 *mp962201-ms962201 *mp962301-ms962301
 


 

اطلاعات ماهانه

سال ١٣٩٤
Parameter-Master
سال ١٣٩٥
Parameter-Master
فروردین mp940101-ms940101 mp950101-ms950101  
اردیبهشت mp940201-ms940201   mp950201-ms950201  
خرداد mp940301-ms940301   mp950301-ms950301  
تیر mp940401-ms940401   mp950401-ms950401  
مرداد mp940501-ms940501   mp950501-ms950501  
شهریور mp940601-ms940601   mp950601-ms950601  
مهر mp940701-ms940701   mp950701-ms950701  
آبان mp940801-ms940801   mp950801-ms950801  
آذر mp940901-ms940901   mp950901-ms950901  
دی mp941001-ms941001   mp951001-ms951001  
بهمن mp941101-ms941101   mp951101-ms951101  
اسفند mp941201-ms941201
*mp941301-ms941301
*mp941401-ms941401
*mp941501-ms941501
*mp941601-ms941601
*mp941701-ms941701
*mp941801-ms941801
*mp942001-ms942001
*mp942101-ms942101
  mp951201-ms951201
*mp951301-ms951301
*mp951401-ms951401
*mp951501-ms951501
*mp951601-ms951601
*mp951701-ms951701
*mp951801-ms951801
*mp951901-ms951901
*mp952001-ms952001
*mp952101-ms952101 *mp952201-ms952201 *mp952301-ms952301* ضمائم
# جنوب    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار