1400/4/9 چهارشنبه طرح اثر بخشی جلسات اداری مقاله آموزشي اجراي طرح فن جلسات اداري توسط معاونت برنامه ريزي و كنترل طرجها - گامي به سوي نوآوري و ارتقاء دانش معاونت برنامه ريزي و كنترل طرح ها در نظر دارد به منظور رعايت چارچوب اصول جلسات اداري ، مستنداتي را بصورت فايل آموزش مدون جهت بهره برداري همكاران تهيه و تنظيم نمايد.
فايلهاي آموزش اصول جلسات اداري به صورت گام به گام جهت دانلود كاربران محترم بارگذاري شده است :
 
•    گام اول - آموزش فن جلسات اداري
•    گام دوم - آموزش فن جلسات اداري


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر