13:441400/4/9
نخستین نشست آموزشی راهبری سامانه جامع مدیریت مالی نفت برگزار شد
با تاکبد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیریت امور مالی، نخستین جلسه از مجموعه جلسه های آموزشیری...
13:401400/4/9
دوره های هدفمند آموزشی
دوره هاي مدون آموزشي
13:291400/4/9
طرح اثر بخشی جلسات اداری
مقاله آموزشي اجراي طرح فن جلسات اداري توسط معاونت برنامه ريزي و كنترل طرجها - گامي به سوي نوآوارتقاء...
بيشتر