چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
معاونت برنامه ریزی و کنترل طرح ها :

این معاونت به عنوان بازوی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران در برنامه ریزی ، هدایت ، سازماندهی ، بدجه بندی ، كنترل ، نظارت و ارزیابی امور ، پروژه ها و طرح های كلان فاوای صنعت نفت در راستای اهداف اساسی كسب و كار نفت فعالیت دارد كه به منظور كاهش هزینه ها ، كاهش دوباره كاری ها ، تبری از روزمرگی ، افزایش اثر بخشی و كارایی با رویكرد استاندارد سازی و دریافت آموزش های حین خدمت انجام می شود.

اهداف كلی معاونت : 

- شناسایی ایده های فاوا همسو با كسب و كار صنعت نفت و تهیه طرح اولیه
- تبدیل طرح های اولیه فاوا به طرح های توجیهی و قابل اجرا از طریق برنامه ریزی
- نظارت بر پروژه های فاوا به منظور انطباق با زمان بندی و معیارهای تعیین شده در طرح اجرایی بر اساس استانداردهای مدیریت پروزه
- نظارت بر امور جاری بعد از اجرا به صورت دوره ای
- تحول نگرش های سنتی برای تحول امور فاوا
- هدایت كمیسیون های سازمان های شركت ملی نفت ایران
- بررسی و كنترل پروژه های فاوای صنعت نفت
- حصول اجرای مدیریت دانش در فاوای نفت

برنامه ریزی و كنترل پروژه 

 مدیریت و كنترل پروژه های فاوا نقش اساسی و كلیدی در توسعه و بهبود امور فاوا دارد . به این دلیل كه بیشتر امور محوله به فاوای نفت از پروژه آغاز می شوند و در طول چرخه عمر در قالب خدمت ادامه حیات می دهند . بخش كنترل پروژه نقش كلیدی را در شروع و ادامه عملكرد محصول و خدمت فاوا ایفا می كند و با توجه به توسعه سریع فاوا از یك واحد صرفاً عملیاتی به یك واحد مدیریتی و همچنین توسعه و رشد سریع پروژه های فاوا به پروژه هایی كه محور اصلی كسب و كار نوین و دیجیتالی می باشند، وظیفه و نقش كنترل پروزه بیش از پیش نمایان شده است. با توجه به اهمیت این موضوع واحدی اختصاصی به كنترل پروژه در ساختار رسمی مدیریت فاوای نفت اختصاص یافته كه نه تنها به كنترل و هدایت پروژه های فاوا در سطح شركت ملی نفت ایران ، شركت ها و مدیریت های تابعه می پردازد، بلكه با امكانات نرم افزاری كه تامین می گردد می تواند برای سایر پروژه های نفتی نیز به منظور بهبود امور پروژه ها نیز به كار گرفته شود. به عبارتی دیگر توسعه كاربردهای نوین فاوا در كلیه واحدهای سازمان و تعاملات گسترده درون و برون سازمانی ، منجر به گسترده و پیچیده تر شدن وظایف فاوا و تغییر ماهیت ان گردیده است . در واقع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دگرگونی وسیعی دراهداف ، روش های كسب و كار ، ساختار سازمان ، فرایندهای تولید و به كار گیری محصولات و خدمات به وجود آورده است . بدین ترتیب رویكرد وظیفه ای ، دیگر پاسخگوی مسائل نوین فاوا نیست . اكنون حجم بالایی از فعالیت ها و تعاملات فاوا با دیگر واحدها در قالب پروژه های طراحی و توسعه سامانه ، پروژه های سخت افزاری ، زیر ساختی ، ارتباطی ، و تحقیقاتی انجام می پذیرد . قابل توجه است كه سرعت ، كیفیت ، صحت و امنیت در اجرای پروژه های فاوا می تواند باعث رضایتمندی هر چه بیشتر ذینفعان و در نهایت دستیابی به اهداف متعالی سازمان گردد.
 
امتیاز دهی