چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه جامع آموزش منابع انسانی صنعت نفت

هدف : 
       • مکانیزه نمودن سیستم آموزش
      • ارائه سروریسهایی از آموزش به سایر سیستم های داخل صنعت نفت
      • ارائه سرویسهایی از آموزش به سایر سیستم های خارج صنعت نفت

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه تراکنش های مربوط به واحد آموزش را تحت پوشش قرار می دهد.

نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : واحد آموزش مرکزی و واحد آموزش فاوا در آینده واحد های آموزش کلیه شرکت های اصلی و فرعی صنعت نفت را شامل میشود

ذینفعان خارج از سازمان : 

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٩

اجزاء سامانه : •جزء واحد آموزش ICT


•جزء واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
 
امتیاز دهی