چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
سامانه دفاتر قانونی

هدف : انتقال کلیه عملیات مالی شرکت که در طول فعالیت مالی انجام می‌شود و ارائه گزارشاتی که نشان‌دهنده این عملیات در دفتر روزنامه و دفتر کل می‌با‌شد و نگهداری نقل مانده، گردش و مانده پایان سال کلیه حسابهای دائمی شرکت ملی نفت که می‌بایست با صورتهای مالی شرکت منطبق باشد.
گستره و حجم فعالیت : شرکت ملی نفت و شرکتهای بهره‌بردار نفت و گاز.
نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ٣٠ برنامه کاربردی
قابلیت اجراء : متمرکز با دورة زمانی ماهانه
ذینفعان داخل سازمان : شرکت ملی نفت، امور بین‌الملل، پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت اکتشاف شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب
ذینفعان خارج از سازمان : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٦٧ولی بخاطر بزرگی ارقام و تغییر روشها در سالهای اخیر تغییرات اساسی برروی سامانه انجام گرفته است.
اجزاء سامانه :
•گزارشات دفتر روزنامه
•گزارشات دفتر کل
•نقل مانده سالانه کلیه حسابهای دائمی شرکت
•ارائه گزارشات سه ماهه به دارایی
•گزارشات مورد درخواست حسابرسان
 
 
امتیاز دهی