یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 سامانه کارنگار

هدف : 
      • سامان دهی امور محوله به افراد
     • پیگیری امور محوله
     • ثبت گزارشات در مورد کارها و ایجاد محیطی برای تجربیات آموخته شده
گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه کارهای محوله به افراد در واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ثبت و نیز پیگیری کارها توسط مدیریت جهت بررسی و ارزیابی را آسان مینماید.
نوع اجراء : بر خط (Online)
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت
ذینفعان داخل سازمان : فناوری اطلاعات و ارتباطات
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٧
 
 
امتیاز دهی