1400/4/9 چهارشنبه دوره های هدفمند آموزشی دوره هاي مدون آموزشي در راستاي نظام يكپارچگي آموزش و ارتقاء سطح دانش  معاونت برنامه ريزي و كنترل طرحهاي ICT در نظر دارد، دوره هاي مدون آموزشي متناسب با رويدادهاي مرتبط سازماني را به صورت آموزش الكترونيكي برگزار نمايد. از سري آموزشهاي مدون هدفمند، تحت عناوين ذيل جهت مطالعه و بهره برداري مي باشد. ارائه نقطه نظرات و پشنهادات همكاران محترم در ارتقاء و ادامه مسير راهگشا و مؤثر خواهد بود.

  
    آموزش SWOT در سازمان
    مديريت چابك در سازمان
    IOT چيست و كاربرد آن در صنايع نفت و گاز
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر